معرفی کتاب بانوی خوب های جزیره

مجموعه شعر/منصور نعیمی

انتشارات: سمت روشن کلمه

ویراستار: یداله شهرجو

صفحه آرا: مسعود سروری

طراح جلد: یونس دهقانی

چاپ اول: زمستان 1398

چاپخانه: البرز

قیمت: بیست و پنج هزار تومان

جدیدترین مطالب
اطلاعات بیشتر